فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

سلیانچی:اجرای دستورالعمل فدراسیون در اولویت است
1398/02/09

رییس رشته جت اسکی و جت بت گفت:کلیه فعالیتهای اجرایی ما از ابتدا همسو با قوانین فدراسیون انجمنهای ورزشی بوده واین روند را با جدیت به پیش خواهیم برد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، "داود سلیانچی" با بیان این مطلب افزود: از ابتدای تشکیل فدراسیون انجمنهای ورزشی و تحت پوشش قرار گرفتن رشته جت اسکی در این فدراسیون پرجمعیت، هدف ما بسط و گسترش این ورزش پرمخاطب و مهیج در راستای سیاستهای قانونی فدراسیون انجمنهای ورزشی بوده و طبعا این استراتژی را تدوام خواهیم داد. وی با تاکید بر نیاز مبرم تعامل و همگرایی با فدراسیون بزرگ انجمنهای ورزشی اذعان داشت: بی شک اگر این فاکتورها به خوبی رعایت نشود و آیین نامه ها و مصوبات اجرایی فدراسیون توسط رشته های تحت پوشش بخوبی اجرایی نگردد قطعا در راستای توسعه و تعمیم ورزشهای تابعه راه به جایی نخواهیم رسید. سلیانچی افزود: رشته های تحت پوشش که به 21 عدد می رسد جملگی عضو یک خانواده بزرگ محسوب می شوند و همچون حلقه های بهم پیوسته به شمار می آیند لذا باید مسیر را برای اجرای اهداف عالیه فدراسیون تسطیح و هموار کنیم و این مهم میسر نمی شود مگر با تابعیت از قوانین و بخشنامه های فدراسیون انجمنهای ورزشی که همیشه حامی و پشتیبان رشته های تحت پوشش بوده و برای ارتقا و توسعه این رشته ها هیچ گاه از هیچ تلاش و حمایتی فروگذار نکرده است.