فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

نشست هماهنگی روسای انجمن فوتبال رومیز و هیات انجمنهای ورزشی فارس
ارتقا دانش مربیان و داوران مورد تاکید قرار گرفت
1397/12/20
در نشست هم اندیشی روسای انجمن فوتبال رومیز و هیات انجمنهای ورزشی استان فارس، بر ارتقاء دانش و تجارب مربیان و داوران فوتبال رومیز تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی و تشریفات انجمن فوتبال رو میز کشور، جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی رییس انجمن فوتبال رو میز کشور با رییس انجمن دارت و رییس هیات انجمن های ورزشی استان فارس در محل انجمن فوتبال رو میز کشور برگزار شد. در این جلسه برنامه های فوتبال رو میز استان فارس در سال ٩٨ ارایه و مقرر شد برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری کلاس مربیگری و داوری توسط استان فارس انجام و به انجمن کشورارائه شود. در این دیدار همچنبن مقرر شد تعامل لازم نیز بین دو انجمن کشور جهت پیشرفت هردو رشته ورزشی بر قرار شود. در پایان این نشست صمیمی از زحمات کامبیز ایوب زاده توسط دکتر انیرغریب لو رئیس انجمن فوتبال رومیز قدردانی بعمل آمد. در این جلسه همچنین مصطفی آقاجان دبیر انجمن فوتبال رومیز حضور داشت.