فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

دیدار محمد علیپور با نایب رییس فدراسیون جهانی ساواته
1397/11/08