فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

نخستین دوره جام جهانی سپک تاکرا فروردین 97 در ایران برگزار خواهد شد.
1396/09/21